Lớp học

Kriya Yoga (khơi dậy nguồn năng lượng)

( 14-07-2016 - 04:25 PM ) - Lượt xem: 1861

Kriya Yoga là một phương pháp giản dị về cả hai mặt tâm linh và thể chất, giúp cho con người bài tiết chất thán khí của cơ thể ra ngoài và tiếp thêm dưỡng khí vào máu. Những nguyên tử dưỡng khí phụ trội sẽ chuyển thành một luồng sinh khí phục hồi sinh lực cho bộ phận kinh tủy não.